Komunikat

 

Komunikat

 

uprzejmie informuję, że pod adresem https://budowlaneabc.gov.pl został uruchomiony praktyczny portal informacyjny, którego celem jest zwiększenie świadomości i poszerzenie wiedzy obywateli w zakresie procesu inwestycyjno-budowlanego. Na portalu można znaleźć m.in. przygotowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju standardy projektowania budynków dla osób z niepełnosprawnościami, poradnik związany z wprowadzeniem na rynek wyrobów budowlanych, zagadnienia dotyczące charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikacji zawodowych występujących w budownictwie i dziedzinach pokrewnych. Najważniejszym elementem portalu jest jednak interaktywny model budynku, który pozwoli na uzyskanie informacji o procedurach wymaganych przy realizacji różnego rodzaju zamierzeń budowlanych.

 

Dolnośląski Wojewódzki

 

Inspektor Nadzoru Budowlanego

 

Piotr Wiss

 

 

 

Komunikat Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli ,  zarządców i użytkowników obiektów budowlanych.

                Przypominam o spoczywającym na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych obowiązku zapewnienia przeprowadzenia, co najmniej raz w roku , okresowej kontroli stanu technicznego użytkowanych obiektów budowlanych, a w szczególności sprawdzenia instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych /art.62 ust.1 ustawy –Prawo budowlane/.

                Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane kontrole stanu technicznego powinny przeprowadzać w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych – osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim bądż osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności , natomiast w odniesieniu do przewodów kominowych, kominów przemysłowych, kominów wolnostojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych- osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

                Na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych spoczywa ponadto obowiązek usunięcia , w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, pożar, wybuch albo zatrucie gazem.

                Kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny /art.93 pkt 8 ustawy-Prawo budowlane/, a kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa  użytkowania obiektu budowlanego podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku /art. 91a ustawy-Prawo budowlane /.

                Ponadto przypominam, że właściciele i zarządcy mają obowiązek stosować się do przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów. Dotyczy to obowiązku usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych-co najmniej raz w miesiącu jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1-co najmniej raz na 3 miesiące;

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1-co najmniej raz na 6 miesięcy.

W obiektach lub ich częściach, o których wyżej mowa, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

                Jednocześnie zalecam zarządcom i właścicielom kierowanie do użytkowników obiektów budowlanych,  a zwłaszcza lokali mieszkalnych, apeli o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa ich użytkowania w celu uniknięcia m. in. zagrożenia zatrucia tlenkiem węgla, wybuchu gazu oraz pożaru.

                Przypominam, że najczęstszą przyczyną zatrucia tlenkiem węgla /zaczadzenia/ w budynku jest niesprawność urządzeń spalających paliwo lub niewłaściwa wentylacja .Uniemożliwienie ,a nawet ograniczenie odpływu produktów spalania /dymu, spalin/, związane z niedrożnością i niewwłaściwym ciągiem w kanałach odprowadzających , przy jednoczesnym braku dopływu odpowiedniej ilości powietrza do pomieszczeń , w których znajdują się urządzenia spalające paliwo stałe /węgiel, koks, drewno, itp./ ciekłe lub gazowe-jest przyczyną powstawania szczególnie niebezpiecznego gazu / czadu / powodującego często śmiertelne zatrucia użytkowników budynku.

                Brak szczelności i sprawności instalacji gazowych oraz niewłaściwa wentylacja pomieszczeń może również doprowadzić do bardzo grożnych w skutkach wybuchów gazu, często powodujących pożar, katastrofę budowlaną, zagrożenie bezpieczeństwa życia lub zdrowia ludzi.

                Wskazane jest by uświadamiać zagrożenie i apelować o właściwy sposób eksploatacji wszelkiego rodzaju urządzeń spalających paliwo oraz o zapewnienie drożności i właściwego ciągu przewodów odprowadzających produkty spalania i przewodów wentylacyjnych w pomieszczeniach.

                Należy przypominać użytkownikom budynków, że nie wolno zasłaniać otworów nawiewnych ani wywiewnych oraz ogrzewać pomieszczeń kuchenkami gazowymi.

                                            

                                                                                                Dolnośląski Wojewódzki

                                                                                           Inspektor Nadzoru Budowlanego

                                                                                                    Piotr Wiss

   

Komunikaty

 

 

 

Zarządzenie w sprawie postępowania przy sporządzaniu kserokopii dokumentów na wniosek strony oraz w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wydanie kserokopii z akt

Zarządzenie w sprawie postępowania przy sporządzaniu kserokopii dokumentów
na wniosek strony oraz w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wydanie kserokopii z akt.