Stan prawny działania

Teksy jednolite ustawy Prawo budowlane i ustawy o wyrobach budowlanych wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie opublikowane są na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego - www.gunb.gov.pl .