Kompetencje

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

1. Podejmuje decyzje administracyjne w sprawach do których jest upoważniony z mocy prawa.
2. Sprawuje nadzór nad działalnością kontrolną polegającą na wykonywaniu kontroli administracji architektoniczno – budowlanej w starostwach powiatowych.
3. Sprawuje nadzór nad wykonywaniem kontroli przestrzegania prawa budowlanego oraz ustawy o wyrobach budowlanych w zakresie zadań i kompetencji określonych w ustawach, należących do Wojewódzkiego Inspektora, jako organu pierwszej Instancji.
4. Sprawuje nadzór nad postępowaniami wyjaśniającymi w sprawach katastrof budowlanych. 
5. Udziela imiennych upoważnień, w szczególności do reprezentowania Inspektora Wojewódzkiego w postępowaniu przed sądami powszechnymi, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także do podpisywania decyzji administracyjnych, postanowień.
6. Podejmuje decyzje w sprawach osobowych pracowników Inspektoratu.
7. Proponuje Starostom Powiatów kandydatów na powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego oraz wnioskuje o ich odwołanie.
8. Podpisuje protokoły i odpowiada za wykonanie zaleceń pokontrolnych będących wynikiem kontroli przeprowadzonych w Inspektoracie przez jednostki do tego upoważnione.
9. Podpisuje decyzje i postanowienia wydawane w ramach posiadanej właściwości, akty prawa wewnętrznego, wystąpienia i sprawozdania do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Wojewody Dolnośląskiego, posłów i senatorów.
10. Sprawuje nadzór nad:
- współdziałaniem z organami kontroli państwowej i administracji architektoniczno – budowlanej,
- przestrzeganiem przepisów o tajemnicy państwowej i służbowej,
- przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
- gospodarowaniem mieniem Inspektoratu.
11. Bezpośrednio nadzoruje Wydział Organizacyjno Prawny, Wydział Obronności i Bezpieczeństwa, Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji niejawnych, Radcę Prawnego, Głównego Księgowego i specjalistę do spraw kadr.
12. Może powoływać stałe lub doraźne zespoły doradcze i opiniodawcze określając cel ich powołania, skład osobowy oraz zakres i tryb działania.
13. Uczestniczy na zaproszenie Wojewody w posiedzeniu Kolegium Wojewody.


Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

1. Załatwia sprawy powierzone przez Wojewódzkiego Inspektora i przedstawia je do akceptacji Wojewódzkiemu Inspektorowi.
2. Zastępuje Wojewódzkiego Inspektora podczas jego nieobecności.
3. Nadzoruje bezpośrednio działalność Wydziału Inspekcji i Kontroli, Wydział Orzecznictwa Administracyjnego oraz Wydział Wyrobów Budowlanych.