Petycje

Petycje

 

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy.

Zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo składać petycje.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Zasady składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195).

Zbiorcza informacja o petycjach

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy o petycjach corocznie, w terminie do 30 czerwca, umieszcza się informacje o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. Informacja ta zawiera dane dotyczące liczby, przedmiotu i sposobu załatwienia petycji.

2015r.

W roku 2015 do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu nie wpłynęły i nie zostały rozpatrzone żadne petycje w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. 2014, poz. 1195).


Petycja nr 1/2016, data wpływu 17.06.2016 r.

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w 2019r.