Komunikat w sprawie opłat

W sprawie opłaty skarbowej:

Wpłaty opłaty skarbowej można dokonać w Punktach Obsługi Bankowej Urzędu Miejskiego Wrocławia ( pl.Nowy Targ 1-8, ul.Zapolskiej 2/4, ul.Kotlarska 41, al.Kromera 44 ) lub przelewem na konto Gminy Wrocław: PKO Bank Polski S.A. nr. 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895.

W sprawie opłaty za kserokopie z akt:

Rachunek bankowy, na który należy wpłacać opłaty za kserokopie z akt:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO WE WROCŁAWIU
NBP O/O Wrocław

70 1010 1674 0005 1822 3100 0000

W tytule przelewu należy wpisać:

OPŁATA ZA KSEROKOPIE Z AKT ………………………………………………………………………

Komunikat w sprawie kontroli bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych

Przypominam, że zgodnie z art.62 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest zobowiązany dokonać kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach, jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Kontrole powinny być dokonywane przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

Jednocześnie przypominam, iż zgodnie z art. 70 ust.1 Prawa budowlanego właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na którym spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych lub umowach, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
mgr inż. Barbara Skultecka